Regulamin

Regulamin lodowiska w Pszowie

działającego w ramach

„Wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego ze sztucznym lodowiskiem”

1. Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny ze sztucznym lodowiskiem jest ogólnodostępnym obiektem miejskim, którego Administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie z siedzibą przy ul. R. Traugutta 101, 44-370 Pszów.

2. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, ogólnodostępne części wspólne obiektu objęte są monitoringiem wizyjnym.

4. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia terenu lodowiska.

5. W pomieszczeniach lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu oraz opiekunowie osób niepełnoletnich, korzystających z usług lodowiska.

6. Grupy zorganizowane korzystają z lodowiska po wcześniejszej rezerwacji uzgodnionej z obsługą lodowiska.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z pomieszczeń i tafli lodowiska, pracownik obsługi ma prawo w każdej chwili wstrzymania wstępu do tych pomieszczeń i na taflę lodowiska.

8. Korzystający z usług lodowiska zobowiązani są do przestrzegania ustalonego harmonogramu ślizgawek i innych aktywności organizowanych na lodowisku.

9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do niniejszego regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników obsługi lodowiska i służb porządkowych.

10. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu całego obiektu przez pracowników obsługi lodowiska lub służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet wstępu, wypożyczone łyżwy lub inne usługi.

11. Podczas przerwy technicznej wszyscy uczestnicy ślizgawki muszą opuścić taflę lodowiska.

12. Wejście i zejście z tafli lodowiska odbywa się wyłącznie przez bramki otwierane przez pracowników obsługi.

13. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami.

14. Dzieci do 6 lat mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach.

15. Osoby małoletnie do 12 lat korzystają z lodowiska za zgodą rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób pełnoletnich przez nie upoważnionych.

16. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decydują pracownicy obsługi lodowiska.

17. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym.

18. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową.

19. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego.

20. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

a) wchodzenia na bandy otaczające lodowisko,

b) wchodzenia na taflę lodowiska bez łyżew,

c) postoju w okolicy wejść na taflę lodowiska,

d) jazdy niezgodnie z wyznaczonym kierunkiem,

e) rzucania śniegiem,

f) rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla uczestników ślizgawki,

g) jazdy z dziećmi na rękach,

h) niszczenia sprzętu i urządzeń,

i) biegania,

j) wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska,

k) używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska (nie dotyczy wynajmów na potrzeby amatorskich drużyn hokejowych i zajęć grup zorganizowanych),

l) jazdy na panczenach,

m) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw.

n) wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,

o) zanieczyszczania obiektu,

p) powodowania hałasu oraz zakłócania porządku i spokoju osób korzystających z obiektu,

q) wnoszenia broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla mienia oraz życia i zdrowia ludzi,

r) wchodzenia do pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń obsługi bez zgody Administratora obiektu.

21. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia, wypożyczalnia łyżew oraz stanowisko szlifowania łyżew.

22. Za kluczyk do szafki w szatni pobierana jest kaucja określona w cenniku lodowiska.

23. Wypożyczenie łyżew związane jest z koniecznością wpłaty kaucji określonej w cenniku lodowiska.

24. Wypożyczając łyżwy, należy używać wydawanych bezpłatnie foliowych ochraniaczy zakładanych na skarpetę.

25. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłosić pracownikom obsługi lodowiska.

26. Korzystający z lodowiska odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą ich prawni opiekunowie lub osoby sprawujące nadzór lub stałą pieczę nad małoletnim.

27. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

28. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.

29. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu kas i w punkcie opatrunkowym.

30. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niewłaściwe zachowanie się korzystających z lodowiska,

b) rzeczy pozostawione, zagubione, skradzione,

c) szkody na osobie i mieniu wynikłe podczas korzystania z lodowiska z przyczyn nieleżących po stronie Administratora.

31. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. podwyższona temperatura otoczenia, duże opady śniegu, deszczu, silny wiatr) lub awarii urządzeń lodowiska.

32. Na terenie obiektu zabrania się bez zgody Administratora:

a) prowadzenia handlu i usług,

b) prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej i agitacyjnej, w tym zamieszczania materiałów informacyjno-reklamowych i ogłoszeń,

c) używania sprzętu nagłaśniającego.

33. Na terenie „Wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego ze sztucznym lodowiskiem” oprócz niniejszego regulaminu obowiązują ograniczenia i zakazy mające zastosowanie do miejsc publicznych, ustanowione w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w prawie miejscowym.

34. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do Administratora na adres e-mail: zgkim@pszow.pl

Załącznik do Zarządzenia nr 37/2021

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie z dnia 9.11.2021r.

Miejsce na Twoją reklamę.

Lodowisko LIVE

Kliknij, aby otworzyc w nowym oknie...Online: 1

Copyright © 2011. by lodowisko.pszow.pl. All rights reserved.
Projekt i wykonanie MSurma.pl - tworzenie stron internetowych Piła